دستگاه FP30

فیلتر ماشین سری اف،پی،سی FP30

دستگاه تصفیه روغن فرس با دبی 30 (لیتر بر دقیقه)

مخصوص جداسازی ذرات از روغن

 فیلتر ماشین های سری FP ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯی ذرﺍت و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯿﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﯿﺰی  ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 6 در ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد  NAS CLASS 1638 ﻃﺮﺍﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺍﻧﺪ . 

ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﺍﺳﯿﻮن در آﻧﻬﺎ ذرﺍت درﺷﺖ ﺗﺎ ذرﺍت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮی ﺍف . ﭘﯽ .ﺳﯽ FP30

1_  وﺯن ﮐﻢ , ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن

2_  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎده در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه (ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ)

3_ ﺣﺬف ذرﺍت ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺯ روﻏﻦ ﺑﺎ رﺍﻧﺪﻣﺎن 99% ﺑﻮﺍﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد ﺑﺎ β =200 

4_ مناسب جهت تصفیه روغن نو قبل از شارژ کردن به دستگاه ها

5_ مناصب جهت کلیه صنایع و ماشین آلات
 

 

 

 ﺗﺠﻬﯿﺰﺍت ﺟﺎﻧﺒﯽ:     ﺷﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص 10 ﻣﺘﺮ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺘﻨﺎﯾﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ روﻏﻦ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮرﺑﯿﻦ , ﺗﺮﺍﻧﺲ , ﻫﯿﺪروﻟﯿﻚ , دﻧﺪه و ﻏﯿﺮه
 

تاييديه ها و رزومه ها

تماس با ما

ورود كاربران